Daňové priznania

Naši klienti majú spracovanie daňového priznania ZADARMO


Výkazy k DPH:

  • spracovanie účtovných dokladov pre účely DPH

  • vypracovanie Tlačiva DPH na mesačnej či kvartálnej báze

  • vyplnenie a elektronické zaslanie Kontrolného výkazu

  • vyplnenie a elektronické zaslanie Súhrnného výkazu

Daň z príjmov, účtovná závierka:

  • Vypracovanie kompletnej účtovnej závierky - Jednoduché účtovníctvo                           (Výkaz o príjmoch a výdavkoch, Výkaz o majetku a záväzkoch)

  • Vypracovanie kompletnej účtovnej závierky - Podvojné účtovníctvo                              (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke, Výkaz cash flow)

  • Spracovanie daňového priznania k Dani z príjmov právnických osôb

  • Spracovanie daňového priznania k Dani z príjmov fyzických osôb

Daň z motorových vozidiel

Daň z nehnuteľností