Živnosť vs s.r.o.

12.11.2021

Začínajúci podnikateľ si môže vybrať z niekoľkých možností právnej formy podnikania:

  • živnosť, resp. podnikanie podľa osobitných predpisov;
  • komanditná spoločnosť;
  • verejná obchodná spoločnosť;
  • spoločnosť s ručením obmedzeným;
  • akciová spoločnosť.

Väčšina začínajúcich podnikateľov si vyberá ľahšiu cestu zakladania spoločnosti. Medzi rýchlu, lacnú a jednoduchú voľbu patrí založenie živnosti. Na založenie živnosti potrebujete spĺňať tri parametre:

  • vek aspoň 18 rokov,
  • bezúhonnosť,
  • spôsobilosť na právne úkony.

Podnikateľ môže vykonávať podnikateľskú činnosť už odo dňa ohlásenia na Okresnom úrade. Podnikateľ má na výber z dvoch možností založenia živnosti:

  • osobnou návštevou úradu,
  • elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.

Pri osobnej návšteve je povinnosť zaplatiť poplatok za voľnú živnosť vo výške 5 € za každý predmet podnikania. Za viazanú a remeselnú živnosť zaplatíte 15 €. Ak by ste sa rozhodli pre založenie živnosti elektronicky, poplatok za voľnú živnosť neplatíte a pri remeselnej a viazanej je poplatok znížený na sumu 7,50 €.

Ak sa podnikateľ rozhodne založiť s.r.o. bude musieť vykonať viacero krokov pri založení:

1. vypracovanie zakladateľských dokumentov (zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva, vyhlásenie správcu vkladu, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti, podpisový vzor konateľov, plnomocenstvo pre osobu, ktorá vybavuje zápis, ..)

2. získanie živnostenského oprávnenia

3. vyžiadanie súhlasu správcu dane a Sociálnej poisťovne - spoločníci v s.r.o. nesmú mať žiaden nedoplatok. Tento nedoplatok sa týka nedoplatku na daniach, voči Sociálnej poisťovni a tiež nesmú byť vedení ako povinní v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie (toto obmedzenie sa týka aj konateľov)

4. návrh na zápis do obchodného registra - je možné podať už len elektronicky za súdny poplatok vo výške 150 €

5. splatenie základného imania

Rozsah ručenia za záväzky z podnikania

Živnostník ručí za záväzky vyplývajúce z podnikania celým svojím majetkom, súkromným i osobným. Spoločník v s.r.o. ručí za záväzky len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného do obchodného registra.

Odvody a dane

Ak ste sa rozhodli pre živnosť vzniká Vám povinnosť platiť zdravotné aj sociálne odvody. Táto povinnosť sa Vás dotkne až po roku podnikania na základe živnostenského oprávnenia a až po prekročení určitej hranice príjmov. Do zdravotnej poisťovne sa bez ohľadu na výšku príjmu platia mesačné preddavky. Minimálne odvody do zdravotnej poisťovne sú vo výške 76,44 €, do sociálnej poisťovne 180,99 €. Táto povinnosť by sa Vás netýkala ak by ste boli súbežne popri živnosti aj zamestnaný.

Rozdiel medzi živnosťou a s.r.o. je aj pri výbere peňazí z podnikania. Peniaze, ktoré živnostník zarobí svojím podnikaním, môže kedykoľvek vyberať a používať ich na osobné účely. Peniaze, ktoré zarobí s.r.o. nepatria spoločníkom, sú to peniaze s.r.o. Ich používanie na osobné účely je podmienené určitými právnymi krokmi. Výber peňazí spoločníkmi môže byť chápaný ako vyplatenie podielov na zisku, ktoré je potrebné zdaniť sadzbou 7 % alebo ako ich pôžička od firmy.

Uplatňovanie nákladov na podnikanie sa taktiež líšia vzhľadom na to, či máte živnosť alebo s.r.o.. Živnostník môže využiť uplatňovanie paušálnych výdavkov - až 60 % zo svojich príjmov (bez nutnosti preukazovania až do sumy 20 000 €). Tento spôsob si môže uplatňovať len do momentu, kedy bude platiteľom DPH počas celého zdaňovacieho obdobia. Pri s.r.o. je však nutnosť svoje náklady preukázať.

Rozdiely vo vedení účtovníctva

Pri výbere právnej formy podnikania je dôležité zohľadniť aj budúce náklady na vedenie účtovníctva. Pri s.r.o. je nutnosť viesť podvojné účtovníctvo. Vzhľadom na zložitosť a odbornosť vedenia je častokrát nutné vyhľadať externú pomoc pri vedení účtovníctva. Pri živnosti je možné uplatňovanie paušálnych výdavkov, vedenie daňovej evidencie, vedenie jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.

Pri väčšej snahe a základnej orientácii v zákonoch uplatnenie paušálnych výdavkov, či vedenie daňovej evidencie zvládne živnostník aj svojpomocne. Výber jednoduchého, resp. podvojného účtovníctva je drahšou alternatívou.

Ukončenie podnikania

Pri rozhodnutí o ukončení podnikania je živnosť možné prerušiť na neobmedzene dlho a zrušiť do pár dní elektronicky alebo osobne na Okresnom úrade. Zrušiť obchodnú spoločnosť je už o niečo zložitejšie. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra, ktorému predchádza jej zrušenie. Dôležité je určiť si aj spôsob zrušenia, a to s likvidáciou alebo bez likvidácie (zlúčením alebo splynutím s právnym nástupcom). V prípade, ak má spoločnosť majetok a dôjde k jej zrušeniu s likvidáciou, musí prejsť procesom likvidácie, ktorý trvá aspoň 3 mesiace. Skončiť s s.r.o. je možné aj prostredníctvom jej predaja.

SLUŽBA: Ak uvažujete o podnikaní a stále vám nie je jasné, ktorá právna forma je pre vás vhodnejšia, využite našu službu online konzultácie. Ozvať sa nám môžete cez kontaktný formulár na našom webe.