Ako správne vystaviť faktúru?

12.11.2021

Povinnosť vystaviť faktúru majú predovšetkým platitelia DPH. Neplatitelia DPH vystavujú účtovné doklady a faktúru sú povinní vystaviť len v dvoch prípadoch:

  1. pri dodaní služby v inom členskom štáte alebo v treťom štáte;
  2. pri dodaní nového dopravného prostriedku z tuzemska do iného členského štátu.

Faktúra by mala obsahovať

1. Údaje o dodávateľovi a odberateľovi

2. Poradové číslo faktúry

3. Dátum dodania tovaru alebo služby, resp. dátum prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby

4. Dátum vystavenia faktúry

5. Predmet fakturácie

6. Základ dane a jednotková cena bez dane

7. Zľavy a rabaty

8. Sadzba dane

9. Výška dane v EUR

10. Slovné informácie o daňovom režime

Do kedy je potrebné vystaviť faktúru?

Neplatiteľovi DPH zákon prikazuje vystaviť doklad bez zbytočného odkladu, teda hneď po dodaní tovaru alebo služby. Platiteľ DPH je povinný vystaviť faktúru do 15 dní:

  • odo dňa dodania tovaru alebo služby,
  • odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá,
  • od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol dodaný tovar oslobodený od dane,
  • od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola dodaná služba alebo prijatá platba pred dodaním služby s miestom dodania v inom členskom štáte,
  • od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu dane.

Dátum vystavenia vs. dátum dodania

Dátum vystavenia faktúry je deň, kedy podnikateľ faktúru vystavil.

Dátum dodania faktúry sa stanovuje na základe dátumu, kedy samotný predmet fakturácie bol dodaný, uskutočnený.

Nepovinné, ale v praxi podstatné náležitosti faktúry

  1. dátum splatnosti
  2. spôsob úhrady
  3. kontakt na dodávateľa

Pečiatka a vlastnoručný podpis nie sú povinnou náležitosťou faktúry.

SLUŽBA: V prípade záujmu o vzor faktúry nás neváhajte kontaktovať.